POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA:

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas kwestią priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o. o. /ECZ/ oraz Europejskim Centrum Zdrowia Otwock Innowacje Sp. z o. o. /ECZI/ ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.
W momencie wysłania danych do ECZ i ECZI, osoba wysyłająca zgadza się z poniższa polityką bezpieczeństwa i ochroną danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych jest:

- Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 16 lok C, 01-014,
- Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Borowa 14/18, 05-400.

1. Wypełniając formularz Wysyłający upoważnia ECZ oraz ECZI do przetwarzania danych osobowych, medycznych i niemedycznych objętych zbiorem danych zawartych w formularzu i pliku/plikach.
2. Wysyłający oświadcza, że dane zawarte w formularzu i pliku/plikach przesłanych są zgodne z prawdą i są plikami bezpiecznymi, które nie spowodują szkód, np. pliki nie zawierają wirusów, nie są plikami niebezpiecznymi.
3. Upoważnienie umożliwia ECZ oraz ECZI przetwarzanie danych udostępnionych przez Wysyłającego wyłącznie w celu realizacji Zleconych Działań, w okresie niezbędnym dla ich realizacji - pole opisowe Wiadomość.
4. Podanie dla ECZ oraz ECZI danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

1. ECZ oraz ECZI zobowiązują się do zapewnienia poufności danych osobowych, medycznych i niemedycznych pozyskanych lub udostępnionych mu dobrowolnie poprzez formularz, że nie będzie w trakcie realizacji Zleconych Działań a także po ich realizacji: przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać danych przez osoby nieuprawnione oraz, że informacje przekazane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji Zleconych Działań.
2. ECZ oraz ECZI jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych, medycznych i niemedyczny pozyskanych lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. /wraz z późniejszymi zmianami/ o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz innymi regulacjami zabezpieczającymi dane o charakterze wewnętrznym, obowiązującymi w ECZ oraz ECZI.
3. Dane przekazane przez formularz, po przetworzeniu, zostaną bezpiecznie skasowane z serwera.

W celu kontaktu prosimy o wysłanie e-maila na adres dostępny w stopce Polityki prywatnośći i bezpieczeństwa.

______________________________________________________________________________________________________

ADO /Administrator Danych Osobowych/
ado@ecz-otwock.pl